Seksi Tenaga Kesenian

ALFURQAN, SE

NIP. 19740310 201310 1 001

Kepala Seksi Tenaga Kesenian

Pasal 558

 

  1. Seksi Tenaga Kesenian mempunyai tugas pokok pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesenian.
  2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  • pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesenian;
  • pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesenian;
  • pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesenian;
  • pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesenian;dan
  • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.