Seksi Tenaga Kesejarahan dan Tradisi

MUHAMMAD NAZIRANSYAH,S.Sos

NIP.19700508 201001 1 009

Kepala Seksi Tenaga Kesejarahan dan Tradisi

Pasal 554

  1. Seksi Tenaga Kesejarahan dan Tradisi mempunyai tugas pokok pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi.
  2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  • pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  • pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  • pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  • pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi; dan
  • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.