Seksi Sejarah

pak-Syahrial

Drs. SYAHRIAL DESA PUTRA T

NIP.19641021 199203 1 001

Kepala Seksi Sejarah

Pasal 552

  1. Seksi Sejarah mempunyai tugas pokok pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penulisan sejarah dan peninggalan sejarah lokal.
  2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  • pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah;
  • penyusunan standar operasional prosedur pembinaan sejarah lokal;
  • penyusunan bahan pengkajian dan pembinaan penulisan sejarah;
  • fasilitasi penulisan sejarah lokal/daerah;
  • pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengkajian dan pembinaan penulisan sejarah lokal;
  • pelaporan pelaksanaan pembinaan dan penulisan sejarah lokal; dan
  • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.