Bidang Sejarah dan Tradisi

bu-evi

MAFILINA SALASIAH, SH

NIP.19640107 198603 2 018

Kepala Bidang Sejarah dan Tradisi

Pasal 551

  1. Bidang Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas pokok koordinasi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, pengkajian sumber dan penulisan sejarah, pembinaan sejarah lokal tingkat provinsi, pembangunan, perawatan sarana prasarana bersejarah, pembinaan tradisi dan komunitas lembaga adat, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi:
  • koordinasi penyusunan bahan fasilitasi penulisan sejarah, pelestarian tradisi dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  • koordinasi pembinaan geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, pengkajian sumber sejarah, penulisan sejarah, pembinaan tradisi dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  • koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan bersejarah;
  • koordinasi pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan bidang tradisi;
  • koordinasi pelaksanaan pendaftaran budaya tak benda;
  • koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  • koordinasi pelaporan pembinaan sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi; dan
  • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Bidang Sejarah dan Tradisi terdiri atas:
a. Seksi Sejarah;
b. Seksi Tradisi; dan
c. Seksi Tenaga Kesejarahan dan Tradisi.