Seksi Tenaga Kesejarahan dan Tradisi

 

ROSENELLY

NIP.19590727 198003 2 006

Kepala Seksi Tenaga Kesejarahan dan Tradisi

Pasal 554

  1. Seksi Tenaga Kesejarahan dan Tradisi mempunyai tugas pokok pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi.
  2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  • pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  • pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  • pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  • pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sertifikasi dan penghargaan tenaga kesejarahan dan tradisi; dan
  • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.